top of page

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN WIJK- EN SPEELTUINVERENIGING GERARD DOU HUIZUM-WEST ZIJN VAN TOEPASSING OP OVEREENKOMSTEN DIE DOOR DE ORGANISATIE MET BEZOEKERS VAN HET EVENEMENT ‘WIJKFEEST GERARD DOU’ EN/OF ANDERE DOOR DE ORGANISATIE TE ORGANISEREN EVENEMENTEN WORDEN GESLOTEN.

 

 1. DEFINITIES

 • “Organisatie’’: Wijk- en Speeltuinvereniging Gerard Dou Huizum-West , statutair gevestigd te Leeuwarden (KvK: 40002425, en tevens de (rechts)personen die namens haar zijn belast met de organisatie van een evenement.

 • ‘’Evenement’’: Iedere door de organisatie georganiseerde activiteit zoals muziekfeesten, horeca, festivals en campings, alles in de breedste zin van het woord.

 • “Bezoeker’’: Iedere (rechts)persoon die een toegangsbewijs heeft gekocht of gekregen voor een door de organisatie georganiseerd evenement en ook ieder persoon die zich toegang wenst te verschaffen (en/of toegang heeft verschaft) tot een evenement.

 • ‘’Terrein’’: Het gebied waar het evenement plaatsvindt, inclusief alle daar aanwezige gebouwen, (al dan niet overdekte) ruimten, velden, pleinen etc. waaronder tevens begrepen de omgeving daarvan zoals parkeerplaatsen en aanlooproutes.

 • ‘’Toegangsbewijs’’ of ‘’Toegangsbewijzen’’: een door of namens de organisatie verstrekt (digitaal) document (zoals een door of namens de organisatie verstrekte barcode), waarmee de bezoeker toegang kan verkrijgen tot een specifiek aangeduid evenement of deel daarvan.

 • ‘’Consumptiemunten: Door de organisatie uitgegeven munten, die bezoekers tegen een door de organisatie vastgesteld bedrag kunnen aanschaffen, en die tijdens het evenement op daartoe door de organisatie aangewezen plaatsen als betaalmiddel kunnen worden gebruikt.

 

 

 

     2. TOEPASSELIJKHEID

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst in het kader van het bezoek aan het evenement en de aanschaf van alle toegangstickets daarvoor tussen de bezoeker van het evenement en de organisatie, ongeacht hoe die tot stand komt.

 • De organisatie van het evenement en/of de beheerders van de evenementlocatie hanteren huisregels, die naast deze algemene voorwaarden gelden en in deze algemene voorwaarden zijn opgenomen. De huisregels zijn (in samengevatte vorm) op de website(s) van de organisatie (waaronder www.wijkfeest.gerarddou.nl/huisregels en/of op de evenementlocatie te vinden. Deze huisregels vormen een integraal onderdeel van deze algemene voorwaarden. De bezoeker verklaart zich door het kopen van het ticket op voorhand ook met die huisregels akkoord.

 • Bezoekers dienen zich te houden aan de huisregels en de voorschriften en aanwijzingen van de organisatie en bevoegde instanties. Indien de organisatie dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het evenement, in ieder geval als de openbare orde of veiligheid tijdens het evenement in gevaar komt, heeft zij het recht de bezoeker de (verdere) toegang tot het evenement te ontzeggen en/of van de evenementlocatie te verwijderen.

 • Door de aanschaf en/of gebruik van een ticket en/of betreding van de locatie van het evenement gaat de bezoeker akkoord met de inhoud van deze algemene voorwaarden.

 • De organisatie kan deze algemene voorwaarden te allen tijde geheel of gedeeltelijk wijzigen. Bezoekers worden tijdig van de wijzigingen op de hoogte gebracht doordat de organisatie dit op de betreffende website(s) van de organisatie zal melden. Als de bezoeker de organisatie niet binnen 10 (tien) werkdagen schriftelijk laat weten zich op grond van de redelijkheid en billijkheid niet in de wijzigingen te kunnen vinden, wordt de bezoeker geacht akkoord te zijn met de wijzigingen.

 • De nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

 

    3. AANSCHAF TICKETS

 • De overeenkomst tussen de organisatie en bezoeker voor de aanschaf van tickets komt tot stand nadat een bestelling voor één of meer tickets is geplaatst bij (een door) de organisatie (ingeschakeld (voor)verkoopadres).

 • Een ticket is geboekt zodra de bezoeker het verschuldigde bedrag heeft voldaan. Een geplaatste bestelling is onherroepelijk en de bezoeker kan de overeenkomst na dat moment niet wijzigen. De organisatie behoudt zich ten allen tijde het recht voor om bestellingen te weigeren, danwel daaraan aanvullende voorwaarden te stellen.

 • Informatie, zoals mededelingen en prijsopgaven, met betrekking tot het evenement en/of tickets wordt zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of verstrekt. Door bijkomende kosten van bijvoorbeeld reservering, betaling en/of bezorging kunnen prijzen voor tickets hoger liggen dan de door de organisatie op de tickets geprinte prijzen. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de hiervoor bedoelde verstrekte informatie.

 

    4. TICKETS EN TOEGANG

 • De bezoeker dient bij het betreden van de evenementlocatie te beschikken over een geldig ticket en over een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), dat op verzoek moet worden getoond. Bezoekers ontvangen bij aankomst bij het evenement tegen inlevering van het ticket een polsbandje. Dit polsbandje dient gedurende de gehele duur van het evenement om de pols te worden gedragen, mag niet worden afgedaan of van drager wisselen. Op eerste verzoek van medewerkers van de organisatie, de evenementlocatie, beveiligingspersoneel, politie en/of ander bevoegd gezag moet het polsbandje worden getoond.

 • Een ticket wordt eenmalig aan de bezoeker verstrekt en verschaft slechts de houder van het ticket (eenmalig) toegang tot het evenement en de evenementlocatie tenzij anders door de organisatie aangegeven.

 • Het toegangsbewijs geeft slechts toegang tot de delen van het evenement en/of terrein zoals dat door de organisatie en/of op dat toegangsbewijs uitdrukkelijk kenbaar is gemaakt.

 • Toegang tot het evenement is mogelijk vanaf de openingstijd tot de sluitingstijd. Beide tijden staan vermeld op het toegangsbewijs en/of op de website van het evenement. De sluitingstijd is niet noodzakelijkerwijs ook de eindtijd van het evenement.

 • Tickets zijn enkel verkrijgbaar op de website van de website www.wijkfeest.gerarddou.nl. Alleen aanschaf op deze website garandeert de geldigheid van het ticket. De bewijslast dienaangaande rust op de bezoeker.

 • De tickets worden voor de aanvang van het evenement aan de bezoeker verstuurd, mits de koopprijs voor de tickets is voldaan. Na ontvangst van de bestelde tickets dienen deze door de bezoeker te worden gecontroleerd op juistheid. Indien de aangeschafte tickets door de betreffende bezoeker niet tijdig zijn ontvangen, of indien er gebreken of fouten in de tickets worden geconstateerd, dan dient de bezoeker schriftelijk (per brief of e-mail) contact op te nemen met de organisatie. Indien een ticket bestaat uit een door of vanwege de organisatie verstrekte barcode, die via elektronische communicatie (bijvoorbeeld e-mail) aan de bezoeker wordt verstrekt, dient de bezoeker ervoor te zorgen dat dit ticket daadwerkelijk en op een veilige wijze via elektronische communicatie kan worden verstrekt. De organisatie garandeert noch de vertrouwelijkheid noch de ontvangst van het ticket.

 • De tickets zijn en blijven eigendom van de organisatie. Vanaf het moment dat het ticket aan de bezoeker ter beschikking is gesteld, rust op de bezoeker het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik daarvan. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging van tickets door welke oorzaak dan ook. In het geval de organisatie door de bezoeker om vervangende tickets wordt verzocht, is de organisatie gerechtigd dat te weigeren of daar kosten voor in rekening te brengen.

 • Het is de bezoeker niet toegestaan om de tickets aan derden (weder) te verkopen, te koop aan te bieden of in het kader van commerciële doeleinden aan te bieden, te verstrekken of in commerciële uitingen te verwijzen naar de tickets.

 • Indien de bezoeker zijn ticket om niet en niet voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking stelt, is de bezoeker in dat geval gehouden om al diens verplichtingen uit de overeenkomst met de organisatie of deze algemene voorwaarden onverminderd op te leggen aan die derden. De bezoeker staat er voor in dat voornoemde derden alle verplichtingen (zullen) nakomen.

 • De organisatie kan besluiten om de tickets op naam (gepersonaliseerd) te verkopen. De organisatie is gerechtigd (maar niet verplicht) om de identiteit van de houder van het ticket te controleren om vast te stellen of deze overeenkomt met de naam op de ticket, en voor zover deze niet overeenkomt, om de houder de toegang tot het evenement te weigeren.

 

    5. BETAALINSTRUMENTEN

 • Voor de betaling van consumpties tijdens het evenement moeten bezoekers gebruik maken van de hiervoor bestemde munten die door de organisatie ter beschikking worden gesteld. Met de betaalinstrumenten kunnen bezoekers uitsluitend betalen voor eten en drinken (consumpties) gedurende het evenement op de evenementlocatie en aangeboden door de cateraars zoals aangewezen door de organisatie.

 • De betaalinstrumenten zijn te verkrijgen bij de kassa’s op de evenementlocatie.

 • Het niet bestede tegoed aan betaalinstrumenten, kan niet worden gerestitueerd. Restitutie zal op geen enkele wijze geschieden.

 • Iedere editie van desbetreffend evenement kent zijn eigen betaalinstrumenten die alleen gedurende die editie van het evenement geldig zijn. Het tegoed aan betaalinstrumenten vervalt automatisch na afloop van het evenement.

 • De organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van verlies of diefstal van betaalinstrumenten.

 • Bij storingen, onderhoudswerkzaamheden en/of beveiligingsmaatregelen kan het nodig zijn dat de organisatie het gebruik van de betaalinstrumenten (tijdelijk) stopt of beperkt. De organisatie is niet aansprakelijk voor de gevolgen hiervan.

 

    6. AANSPRAKELIJKHEID

 • Bezoekers betreden de evenementlocatie en wonen het evenement bij op eigen risico. De organisatie dan wel de medewerkers die voor de organisatie actief werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële schade dan wel immateriële schade die de bezoeker(s) van de locatie noch binnen, noch buiten het terrein en/of het evenement mochten ondervinden. De organisatie is niet aansprakelijk voor verlies van, diefstal van en/of schade aan bezittingen van bezoekers.

 • De organisatie behoudt zich het recht voor het programma te wijzigen. De organisatie is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade als gevolg van de annulering, wijzigingen of afwijkingen in (de inhoud van) het programma van het evenement, noch voor enigerlei andere schade, uit welke hoofde dan ook, welke direct of indirect het gevolg is van handelen of nalaten van de organisatie en/of de evenementlocatie, van personen in (één van) hun dienst, of van andere personen die door of vanwege (één van) hun te werk zijn gesteld, of van derden, tijdens het evenement of in verband met het verblijf op de evenementlocatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de organisatie.

 • Indien en voor zover de organisatie ondanks het voorgaande jegens de bezoeker op welke grond ook aansprakelijk mocht zijn voor enige door de bezoeker geleden schade, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot directe – en dus geen indirecte of immateriële – schade tot het bedrag, dat ingevolge de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van de organisatie zal worden uitgekeerd, en slechts indien zij hiertoe wettelijk gehouden is. De organisatie is in een dergelijk geval tevens slechts aansprakelijk, indien de bezoeker de organisatie onverwijld schriftelijk op de hoogte brengt van de tekortkoming, waarbij tevens een redelijke termijn wordt gesteld om alsnog aan de verplichting te voldoen en indien de organisatie ook na die ingebrekestelling blijft tekortschieten in de nakoming van die verplichting.

 • De bezoeker is er mee bekend dat er tijdens het evenement harde muziek ten gehore wordt gebracht. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige nadelige gevolgen die hierdoor eventueel kunnen optreden aan het gehoor. De organisatie adviseert bezoekers om gehoorbescherming te dragen en om regelmatig naar een omgeving te gaan waar geen muziek ten gehore wordt gebracht om het gehoor rust te gunnen.

 

     7. ANNULERING OF VERPLAATSING EVENEMENT

 • In geval van oplegging door overheidswege of overmacht in de ruime zin des woord, waaronder in dit verband mede begrepen ziekte en/of afzegging van de artiesten(en), stakingen, brand, slechte weersomstandigheden, epidemieën etc. heeft de Gerard Dou het recht het evenement te verschuiven naar een latere datum of het evenement te annuleren. Ook heeft de organisatie het recht artiesten te wijzigen en/of annuleren als het evenement niet op volledige capaciteit georganiseerd kan worden.

 • Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht door de Gerard Dou  wordt geannuleerd, zal de organisatie niet verplicht zijn enige vergoeding aan de bezoeker te restitueren, ongeacht welke prijs de bezoeker voor het toegangsbewijs heeft betaald. Servicekosten of overige (gevolg)schade, direct of indirect, wordt niet vergoed. Evenmin kan de bezoeker aanspraak maken op (vervangende) toegang voor een ander evenement.

 • Eventuele restitutie bestaat uit het restant van het entreegeld zoals vermeld op het ticket na aftrek van de door de organisatie gemaakte kosten bij een eventueel batig saldo. Restitutie zal uitsluitend plaatsvinden op de door de organisatie aangegeven wijze.

 • Het evenement wordt georganiseerd conform de op dat moment geldende overheidsregels in de ruime zin des woords.

 

 

      8. HUISREGELS

1. De organisatie kan personen bij wangedrag c.q. het overtreden van deze voorwaarden de toegang weigeren of deze personen verwijderen van de locatie van het evenement.

 

2. Voor het verkrijgen van alcohol geldt een minimumleeftijd van 18 jaar. Bezoekers moeten zich te allen tijde kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.

 

3. Bezoekers kunnen voorafgaand en tijdens het evenement worden gefouilleerd. Degene die zich hieraan niet onderwerpt kan de toegang worden geweigerd.

 

4. Roken mag alleen in de open lucht of in de daarvoor op locatie aanwezige rookruimte. Bezoekers die zich hier niet aan houden zullen door onze vrijwilligers worden aangesproken en riskeren verwijderd te worden van de locatie van het evenement.

 

5. Wij voeren een zerotolerance beleid op het gebied van drugs. Indien bij een bezoeker drugs wordt aangetroffen zal dit direct worden ingenomen en kan de organisatie besluiten de bezoeker de toegang tot het terrein te weigeren dan wel, als de bezoeker al binnen is, deze van het terrein te verwijderen. In het geval van het in bezit hebben van grote hoeveelheden drugs en/of vermoedens/constatering van dealen zal de bezoeker worden overgedragen aan de politie.

 

6. Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van de organisatie en haar vrijwilligers.

 

7. Het betreden van de plaats van het evenement en het bijwonen ervan is geheel voor eigen risico van de bezoeker(s).

 

8. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade c.q. letsel ontstaan aan bezoekers en/of goederen van bezoekers.

 

9. Het is verboden de volgende zaken mee te nemen naar de plaats van het evenement: (alcoholhoudende) dranken, voedsel, deodorant, parfum, drugs, glaswerk, blik, vuurwerk, plastic flessen, (vuur-)wapens en andere gevaarlijke voorwerpen. Bij het in bezit hebben van wettelijk verboden zaken zoals vuurwerk of wapens zal de bezoeker worden overgedragen aan de politie.

 

10. Het evenemententerrein beschikt over een aantal camera’s. Indien nodig (m.n. in geval van calamiteiten of ongeregeldheden) zullen de beelden beschikbaar worden gesteld aan de politie en justitie.

 

11. Tijdens het evenement kunnen opnames gemaakt worden door de organisatie en haar partners. Alle bezoekers geven bij binnenkomst stilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze videobeelden en foto-opnames te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te exploiteren.

 

12. Consumptiemunten zijn alleen te gebruiken tijdens het evenement en niet inwisselbaar voor contanten.

13. Het is verboden eigen eten/drinken mee te nemen op het festivalterrein.

 

14. In situaties waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de organisatie.

 

    9. PRIVACY EN PERSOONSGEGEVENS

 • Door het sluiten van een overeenkomst met de organisatie kunnen (persoons)gegevens van de bezoeker worden verzameld, vastgelegd en opgeslagen in een gegevensbestand. Deze door de bezoeker verstrekte (persoons)gegevens worden door de organisatie verwerkt overeenkomstig haar privacybeleid dat op de website(s) van de organisatie (Www.gerarddou.nl) te raadplegen is.

 • De organisatie gaat zorgvuldig met de verkregen (persoons)gegevens om en verwerkt deze uitsluitend overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens, en per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 • Bij het sluiten van de overeenkomst met de organisatie geeft de bezoeker uitdrukkelijk toestemming voor het verwerken van (persoons)gegevens overeenkomstig het privacybeleid van de organisatie.

 • Mogelijk zullen beeld- en/of geluidsopnamen worden gemaakt van het evenement en de bezoekers en worden opnamen openbaar gemaakt of verveelvoudigd, zonder dat de organisatie of derden een vergoeding aan de bezoeker verschuldigd is of zal zijn. Daarnaast kunnen door de organisatie geselecteerde mediapartners audio-, en/of audiovisuele opnamen maken ten behoeve van concertregistraties en/of promotie van het Evenement.

 • Een eventueel naburig- en/of auteurs- en/of portretrecht draagt de bezoeker bij deze en zonder enige beperking over aan de organisatie. De overdracht ziet toe op alle mogelijke bestaande en toekomstige vormen van exploitatie van voornoemde opnamen. Indien om enige reden het hier bepaalde niet tot gevolg heeft dat voornoemde rechten aan de organisatie worden overgedragen, zal de bezoeker onvoorwaardelijke medewerking verlenen aan overdracht door middel van het invullen en ondertekenen van een daartoe bestemd document. Voorts doet de bezoeker onherroepelijk afstand van het recht zich te beroepen op zijn/haar persoonlijkheidsrechten.

 • Ten behoeve van de veiligheid van de bezoeker en de beveiliging van personen, gebouwen en terreinen, vindt cameratoezicht plaats. Op diverse plaatsen op het festivalterrein hangen zichtbare beveiligingscamera’s. Bij calamiteiten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal afgestaan worden aan overheidsinstanties, waaronder mede begrepen politie en justitie.

 

   10. SLOTBEPALINGEN

 • Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

bottom of page